Förbättring

"Ett homosexuellt par håller på att flytta in tvärsöver gatan.
Finns det något vi skulle kunna göra för att förbättra vårt bostadsområde?"

"Ja. Ni skulle kunna flytta"

Dear Abby, frågespalt


Access Denied

Access Denied


I Sverige har vi ett antal diskrimineringslagar och ombudsmän. Vi har ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) som arbetar för att förebygga och stoppa alla former av etnisk och religiös diskriminering i samhället. Vi har ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) som skall arbeta mot homofobi, och verka för att diskriminering på grund av sexuell läggning inte skall förekomma på några områden av det svenska samhällslivet. Vi har handikappsombudsmannen (HO) som arbetar för att motverka diskriminering på grund av funktionshinder. Slutligen har vi jämställdhetsombudsmannen (JämO) som övervakar att kvinnor och män har lika rättigheter oavsett kön. Samtliga ombudsmän verkar för att minska diskrimineringen på arbetsplatser. För mig verkar det rimligt att man ska kunna besöka ombudsmännens hemsidor från sin arbetsplats om man får och har möjligheten att använda sig av Internet på sin arbetsplats. Från min arbetsplats kan man besöka samtliga ombudsmäns hemsidor förutom ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO). Om man försöker öppna HomO:s webbplats från någon dator på min arbetsplats stoppas man av ett filter som säger: Access Denied. Your request was denied because of its content categorization: ”Political/Activist Groups; Sexuality/Alternative Lifestyles”. Jag förstår syftet med filtret och har inget att invända mot det men konsekvenserna blir lite knepiga när man inte kan besöka en statlig myndighet, kanske i syftet att söka hjälp för att man blir diskriminerad på sin arbetsplats.


Fokus på Åke

102523-21

Borås Tidning har en intervjuserie med engagerade människor i Borås med omnejd, kallad ”I fokus” och idag intervjuades jag med anledning av mitt engagemang i homofrågor. Intervjun tog nästan 2 timmar och hade formen av ett samtal om mitt liv, min komma ut-historia och om att vara öppen om sin homosexualitet i vardagen. Vi berörde såväl privata delar av mitt liv som min roll som föreläsare och mitt ordinarie arbete på ICA. Det var väldigt skönt att göra en intervju utan att behöva tänka på att få fram ett budskap eller styra samtalet i en viss riktning för att uppnå en uppdragsgivares syfte. Samtidigt kunde jag vara kritisk mot delar homorörelsen och samtidigt föra fram min syn på hur man kan arbeta med homofrågor på ett positivt sätt. Ser fram mot intervjun som ska publiceras på söndag. Hoppas på ett bra resultat och har en bra känsla iför denna intervju.Samma nyhet – olika förväntningar och rädslor

Samma nyhet – olika förväntningar och rädslor


Foto/Ill: Jim Elfström/IKON

 

På Dagen.com kan man idag läsa nyheten ”Välsignelseakt på väg att införas”. På QX.se har man nyheten ”Välsignelsebeslut uppskjutet”. Båda följs av nästan identiska rapporter om att Kyrkostyrelsen inte ville fatta beslut om välsignelseakt utan att man vill att ordningen för välsignelseakten skall bearbetas ytterligare. På både Dagen.com och QX.se har man ett uttalande av ärkebiskop Anders Wejryd som säger: – Det är ingen som helst tvekan om att välsignelseakten kommer att införas.

Det blir lite lustigt att se samma nyhet vinklas utifrån vilken utgångspunkt man har, om man har en förväntan eller om man har en rädsla. En förväntan om att bli behandlad på lika villkor eller en rädsla för att bli tvingad att behandla alla på lika villkor. Kan det vara så enkelt eller har jag dragit alltför långtgående slutsatser? Kommer vi i framtiden tycka att det var så enkelt? Jag tycker att det är så enkelt så länge en förrättad vigsel också innebär myndighetsutövning men om man enbart ser det som en religiös ceremoni känner jag mig inte lika säker. Det är diskriminering javisst, men religionen kanske tar längre tid på sig att förändras än vad lagar och förordningar gör. Men å andra sidan, berättigar det diskriminering?


De 3 vanligaste fördomarna just nu...

Jag skulle vilja påstå att det finns positiva och negativa fördomar. Det låter kanske konstigt för en del och helt otänkbart för andra men jag vill ändå påstå att så är fallet. Negativa fördomar är naturligtvis de fördomar som påverkar en person eller grupp negativt, men sedan finns det fördomar om att en person eller grupp är på ett visst positivt sätt utifrån förutfattade meningar. Två av dessa positiva fördomar som finns om homosexuella är att vi är så snygga och att vi är så trevliga. Min personliga erfarenhet är att vi varken är trevligare eller snyggare än heterosexuella utan som oftast är som med de flesta fördomar så är vi alla bara människor, trevliga eller otrevliga, fula eller snygga. Skulle jag ge mig på ett försök till analys så kan jag tänka mig att det har varit mindre förbjudet för homosexuella män att syssla med yta eller utseende än vad det varit för heterosexuella killar, och om man tänker mer på yta och utseende så kanske man upplevs som snyggare, men man kanske bara är mer medveten och agerar därefter. Homosexuella kan generellt ha tänkt steget längre då man genomgått komma ut-processen och därför mognat som människa så att de därför agerar trevligt. Men också detta är något individuellt då jag mött min beskärda del av otrevliga homosexuella som inte tycks ha tagit till sig de positiva möjligheter komma ut-processen kan innebära i mognad och utveckling. Men som sagt var, det är nog procentuellt lika många otrevliga och trevliga bland heterosexuella. Likväl vill jag påstå att detta är en av de positiva fördomar som jag stöter på regelbundet. Den tredje vanligaste fördomen just nu är att så många är homosexuella. Varje ny kändis som kommer ut, varje person i min omgivning som mina kompisar förstår är homosexuell får dem att utbrista: Det finns sååå många homosexuella!


Komma ut-processen

Komma ut-processen


För att förstå homosexuella bättre måste man vara medveten om Komma ut-processen alla homosexuella genomgår i någon form. Jag har tagit mig friheten att använda mig av delar från boken ”Man och man emellan” för att ge en kortfattad beskrivning av denna process, jag rekommenderar alla att läsa mer om hela processen i boken ”Man och man emellan”av Lars Bohman. Coming out-processen (COP) bygger på tanken att friheten inte är gratis utan resultat av en kamp som individen själv måste utkämpa. Han måste erövra en medvetenhet om att hans känslor och värderingar är självförtryckande och har kommit utifrån och därefter ta upp kampen mot sina egna värderingar såväl som omgivningens.

COP kan delas in i fem stadier:

 1. Stadiet innan man kommit ut.
 2. Stadiet medan man kommer ut.
 3. Utforskandet.
 4. De första relationerna.
 5. Integrationen.

 1. Stadiet innan man kommit ut

Det kännetecknas av att den homosexuelle:

 • gör idoga försök att tränga bort homosexuella känslor och tankar till det undermedvetna
 • betraktar sig själv som hetero- eller bisexuell
 • ser sig själv och andra homosexuella som sjuka, perversa, omoraliska eller störda
 • har panik för att bli avslöjad
 • är ensam och känner sig ”unik”
 • har depressiva tendenser
 • är självmordsbenägen

 2. Stadiet när man kommer ut

Den homosexuelle:

 • börjar ta kontakt med andra homosexuella
 • beskriver sig själv som homosexuell
 • börjar informera vissa vänner och bekanta
 • är känslig för omgivningens reaktioner
 • återfaller lätt i stadium 1!!!

 3. Utforskande


 När den homosexuelle väl etablerat sig som sådan och börjat ta fasta på sin nya identitet, kan han utöka sina kontakter med den homosexuella subkulturen. Dessa kontakter kan te sig på många olika sätt. Det finns ingen enhetlig homosexuell livsstil. Han kan knyta sexuella och sociala kontakter. För några blir detta en sexuellt stormig tid, för andra tar en mera socialt inriktad process vid. Många befinner sig på gränsen till detta stadium i hela sitt liv. Genom en interaktion mellan det gradvis förändrade normsystemet och de fortlöpande nya sexuella erfarenheterna, brukar den homosexuelle kunna komma fram till ett stadium där experimenterandet bär frukt i form av personlig mognad.


4. De första relationerna


 Det är stor skillnad mellan att ha sexuella kontakter och att inleda relationer. De homosexuella som faktiskt lever i livslånga, monogama förhållanden syns inte ute på stan och förekommer inte heller i massmedia, så de kan tyvärr sällan användas som förebilder för nyvordna homosexuella.


5. Integration


 Hela COP handlar om att erövra sitt liv – att återupprätta sitt värde som människa. Den homosexuelle får kämpa hårt för sådant som andra tar för givet och alla når inte heller fram till detta stadium av integration. Alltför många blir kvar någonstans på vägen, tröttnar och ger upp – nöjda med mindre. I en vidare betydelse kan "komma ut" vara detsamma som att leva (öppet) som homosexuell. Risken för att bli diskriminerad, avskydd, hatad misshandlad, ja till och med dödad för sin sexualitet kommer dock att finnas där hur mycket man än utvecklar den egna personligheten. Det behöver alltså inte vara ett neurotiskt drag (dvs. irrationell ångest) om en homosexuell man är rädd för denna typ av förföljelse. Att komma ut är en livslång friktion. Denna process ställer stora krav på den homosexuelle och på dem som vill stödja honom. Att återvinna livet är något som till största delen är meningsfullt, givande och till och med roligt, men man skall inte underskatta mödan. COP är en viktig väg att gå -- kanske den viktigaste av alla. Men det är en väg med många uppförsbackar och de är långa och sega och betydligt fler än nedförsbackarna. Homosexuella är inte populära. Vi får inga lysningspresenter. Med detta sagt kan man å andra sidan konstatera att integrationsstadiet, då alla bitarna skall falla på plats, är ett lugnt stadium. Det är då man skördar frukten av den möda som lagts ned i COP. Förhoppningsvis skall varje homosexuell person leva huvuddelen av sitt liv i integrationsstadiet och med så få regressiva besök som möjligt tillbaka i de tidigare utvecklingsstadierna. Förmågan att ingå meningsfulla relationer med andra homosexuella ökar gradvis, liksom möjligheterna att förena dessa relationer med livet i samhället i övrigt. Den homosexuelle utvecklar ett homosocialt nätverk, som inte nödvändigtvis behöver bestå enbart av homosexuella, men där han finner förståelse för den egna personen. Parförhållandena blir mognare med åren och självrespekten växer vartefter han lär sig hantera motgångar. Många söker och finner en livskamrat, vilket ger ytterligare styrka, fler utvecklingsmöjligheter och inte minst kärlek. De stormiga ungdomsrelationerna ersätts eller kompletteras av långsiktiga kärleksförhållanden.


Skam, yttrandefrihet och böcker

Skam, uttrandefrihet och böcker


I oktober släpper förlaget Simon & Schuster den första auktoriserade biografin om ärkebiskop Desmond Tutu, av John Allen. I boken ”Rabble-Rouser for Peace” säger sig Desmond Tutu skämmas över sin anglikanska kyrkas konservativa hållning, som motsätter sig homosexuella präster. Han kritiserar ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, för att ha givit vika för konservativa krafter, i synnerhet för afrikanska biskopar. Hjärtvärmande och uppfriskande av Desmond Tutu!

Var på bokmässan i helgen, skulle ha gått på seminarier om yttrandefrihet men på grund av logistiska problem blev det inte av. Tycker att frågor om yttrandefrihet är enormt intressanta, speciellt ur ett homoperspektiv då man som homosexuell blir utsatt då andra använder sig av sin yttrandefrihet, ofta under skydd av religionsfrihet. Som det är idag är det tillåtet att tillåtet att kalla homosexuella för cancersvulster, under förutsättning att man gör det utifrån sin religion (Åke Green). Jag håller med om att det kan vara svårt att dra en gräns men att kalla homosexuella för cancersvulster är enligt mig att gå över en gräns, hatets retorik blir lätt till hatets praktik. Köpte Anders Öhrmans ”Komma Ut” till mässpris 120 kr, känns som ett kap. En bok som det verkligen är på tiden att den skrivs, förstår inte att det inte hänt tidigare, har stora förväntningar på den.


Brokeback Mountain

Brokeback Mountain


Denna film behöver inte någon större presentation. Mångfaldigt prisbelönad, 3 Oscar, 5 Oscarsnomineringar, ses som en av de första stora mainstreamfilmerna som skildrar (manlig) homosexualitet. Med Wyoming och Texas mäktiga landskap som bakgrund, berättar Brokeback Mountain historien om två unga män, rancharbetaren Ennis Del Mar och rodeocowboyen Jack Twist, som träffas sommaren 1963 och om det oväntade och livslånga band de knyter. De komplikationer, den lycka och den tragedi de möter på vägen utgör ett starkt bevis för kärlekens styrka och uthållighet.


Man och man emellan

Man och man emellan


En, enligt mig, klassisk bok om homosexualitet och homosexuella är boken ”Man och Man emellan” av Lars Bohman. Boken tar upp en mäng frågor som: Hur blir man homosexuell? Vilka särskilda psykologiska problem är knutna till homosexualitet? Vad innebär det att ”komma ut” som homosexuell, och vilka faser genomgår man som homosexuell på vägen mot harmoni och mognad? Författaren Lars Bohman ger en bred framställning av hur homosexuella män är och hur de lever i Sverige och andra kulturer. Han redovisar forskning och teorier i ämnet, och ger därtill mera handfasta råd beträffande kontaktvägar, relationsproblem och livsstil. Boken rekommenderas alla som är homosexuella, som känner någon som är homosexuell eller bara vill öka sina kunskaper och förståelse för homosexuella.

Citat

Citat

”Jag tycker att ett helt livs lyssnade på discomusik är ett högt pris att betala för ens sexuella läggning”

Quentin Crisp 1908-1999, författareViktiga årtal genom mitt liv

Jag förstod att jag var homosexuell när jag var 10 år. Jag inte satte ordet homosexuell på mig själv, jag ville inte förlika mig med mina känslor och tanken på att berätta för min omgivning om mina känslor var inget alternativ. Men jag var helt på det klara över mina känslor. Under de kommande 10 åren levde jag med min hemlighet, gjorde trevande försök att hitta en identitet som stämde överens med mina känslor. Levde med en ständig rädsla för vad som skulle hända om jag berättade eller kanske ännu värre, vad skulle hända om någon kom på mig, om någon avslöjade mig. Modet att vara helt öppen om vem jag är uppbådade jag först när jag fyllt 20 år. Under de 20 första åren av mitt liv hade det skett en rad förändringar som skulle påverka min, och andra homosexuellas situation. När jag var 2 år uttalade riksdagen att homosexuell samlevnad är en från samhällets synpunkt fullt acceptabel samlevnadsform. När jag fyllt 7 år infördes samma åldersgräns, 15 år, för sexuella förhållanden för såväl homo- som heterosexuella. När jag fyllt 8 år avskaffade Socialstyrelsen homosexualitet som sjukdomsbegrepp. När jag fyllt 16 år förbjöds näringsidkare och myndighetspersoner att diskriminera homosexuella. När jag fyllt 17 år infördes lagen om homosexuella sambor. Den gav sambor av samma kön i stort sett samma rättigheter och skyldigheter som heterosexuella sambor.

När jag vid 20års ålder började komma ut för familj, vänner och bekanta engagerade jag mig även politiskt i RFSL och började arbeta för att ge homosexuella samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter som heterosexuella. Gick en kurs i att prata om homosexualitet med skolelever, svetten rann längs ryggen den första lektionen men gissa om jag var stolt efteråt. Intervjuades för lokaltidningen om hur det är att vara homosexuell, gjorde mitt första tv-program. Började skriva insändare och debattartiklar. Sedan dess har en rad reformer genomförts för att ge homosexuella samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter som heterosexuella. Mitt intresse för dessa frågor har aldrig sinat även om jag brottats med vilka verktyg jag vill använda för bidra till detta och i dagsläget är denna blogg mitt verktyg.


Viktiga årtal

 • 1995 infördes lagen om registrerat partnerskap, det vill säga ett slags motsvarighet till borgerligt äktenskap.
 • 1999 förbjöds diskriminering på grund av sexuell läggning i arbetslivet. Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) inrättades.
 • 2002 förbjöds diskriminering på grund av sexuell läggning avseende studenter på universitet och högskolor.
 • 2003 förbjöds hets mot homosexuella som grupp.
 • 2003 infördes i regeringsformen en skyldighet för det allmänna att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning.
 • 2003 erkändes det homosexuella föräldraskapet, bland annat genom att homosexuella gavs möjlighet att prövas som adoptivföräldrar.
 • 2003 infördes en gemensam könsneutral sambolag med lika rättigheter och skyldigheter för homo- och heterosexuella sambor.
 • 2003 infördes en bredare civilrättslig diskrimineringsförbudslag som även omfattar tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder.

Det goda exemplet

Jag tror på det goda exemplet, jag tror på det goda samtalet. Jag tror dessvärre att det är alldeles för ont om goda samtal och goda exempel. Jag tror att vi ständigt översköljs av information om hur svårt det är att vara homosexuell, hur svårt det är att öppen om att man är homosexuell och hur svårt det är att vara öppen om sin homosexualitet till exempel på jobbet. Jag förnekar inte att dessa exempel äger giltighet, jag har full respekt för dessa upplevelser och tvivlar inte på att det kan vara svårt att komma ut. Men… det är min övertygelse att vi behöver fler goda exempel, det är min övertygelse att man får vad man ger, det är min övertygelse att man får vad man förväntar sig.

Den första arbetsplats jag kom ut på var McDonalds när jag var 20 år. Trots att jag inte hade ambitioner att bli ansvarig så blev jag skiftledare, min homosexualitet var aldrig ett hinder. När jag var 29 flyttade jag från Borås till Östersund där jag sökte arbete på Dressmann. Under intervjun fick jag frågan varför jag flyttat till Östersund, mitt svar var att min pojkvän F bodde där och att det var därför jag flyttat dit. Jag fick arbete på Dressmann och min homosexualitet var aldrig ett hinder på något sätt. När jag var 30 gick jag och min pojkvän F skilda vägar och jag bestämde mig för att flytta tillbaka till Borås igen där jag sökte arbete på ICA. Även under denna intervju fick jag frågan varför jag valde att flytta, denna gång till Borås, jag svarade att min relation med F tagit slut. Jag fick arbete på ICA, min homosexualitet var aldrig ett hinder. Efter ett tag blev jag kassaledare, sedan vice kassachef och idag är jag kassachef. Min öppenhet om att jag är homosexuell har inte varit ett hinder för mig. Att jag är homosexuell är inget som jag döljer och jag väljer att hantera min öppenhet kring min homosexualitet med humor, självdistans och öppenhet.

Att berätta att man är homosexuell handlar inte om att berätta om sitt sexliv. Att man som heterosexuell berättar om sin man, eller sin fru vid fikabordet betyder ju inte att man berättar ingående om vad man gör i sängen. Men man berättar faktiskt om sin sexuella läggning. Allt handlar om att kunna vara öppen med sin person och sitt liv. Saker som alla tar för givet.

Många homosexuella döljer sin läggning. En vanlig anledning är att de upplever att omgivningen inte tillåter att de är öppna. De är rädda för att bli utfrysta, att det ska pratas bakom ryggen eller att deras karriär ska vara slut. Men man får inte glömma att det finns goda exempel, jag hoppas att min historia kan var ett gott exempel.

 


Get real

Get real


Get Real är ännu en klassiker bland komma ut-filmer. Get Real handlar om en sextonårige Steven som är sexton år och homosexuell. Sin homosexualitet har han vetat om sedan han var elva år. Han bor och går i skola i den engelska staden Basingstoke. Steven har flera vänner men står ändå vid sidan av de andra ungdomarnas gemenskap. Hans bästa vän är grannen Linda som kämpar med sitt körkort och känner sig utanför eftersom hon inte känner sig som de andra tjejerna. Det är Linda som Steven anförtror sig åt. Linda vet om hans homosexualitet och stöttar honom, hon är en vän i vått och torrt. Senare träffar Steven Jessica som går i samma skola och är engagerad i skoltidningen. Det börjar med att hon blir lite kär i Steven innan hon förstår att han är gay. Jessica är dock mogen nog att låta sin förälskelse gå över i vänskap. Steven förstår att hans sexuella läggning är långt ifrån accepterad av skola och samhälle. Skolans värld kretsar kring heterosexualitet och man läser klassiska verk som ”Romeo och Julia” av William Shakespeare där Steven har svårt att identifiera sig med kärleken mellan man och kvinna. Han söker kärlek från en annan man där han blir accepterad, respekterad och älskad för den han är. En dag möter han John, en jämngammal skolkamrat och en av skolans mest populära killar. Han är omtyckt av alla, har ett snyggt yttre och är en av skolans främsta atleter i friidrott. Han går också ut med en av stadens vackraste kvinnliga fotomodeller. Men det finns hos John en sida han ständigt förnekar. John är homosexuell men detta förtränger han eftersom dessa känslor för honom står för något skamligt. När Steven och John möts väcks deras känslor men John har svårt att bejaka sina känslor och försöker övertyga sig själv om att han inte är gay. Förtroendet han känner för Steven gör dock att han anförtror sig åt honom och de inleder ett hemligt förhållande. Förhållandet utsätts för påfrestningar och de ställs inför valet att stå för den de är eller leva i förnekelse.


Fördomar

”På ett sätt tror jag att det här gör mig till en bättre, mer tolerant person. En sak med fördomar är att så fort du gör dig av med en är det kört, för då måste du göra dig av med alla andra också”

Cher, sångerska, när dottern Chastity kommit ut som lesbisk


Blue Heaven

Blue Heaven


Boken Blue heaven av Joe Keenan är bland det roligaste jag läst, och jag läser om den regelbundet. Förväxlingar, bedrägerier och avslöjanden leder över i varandra i denna hektiska och klassiska komedi med drag av P.G Wodehouse. Keenans ystra cynism, den rappa dialogen och den dramatiska intrigens kontrollerade hysteri gör denna berättelse om dristig driftighet i New York till ett exceptionellt läskalas.

Gilbert har en plan som borde kunna komplettera hans vinnande sätt genom att förskona honom från produktivt arbete. Han skall gifta sig med den oförbätterligt konspiratoriska Moira; meningen är att de skall skatta sina respektive rika släktingar på bröllopspresenter. Gilberts före detta älskare Philip blir naturligtvis förvånad när han får reda på idén, men finner sig snart tillsammans med sin snillrika väninna Claire vara indragen i ränksmiderierna. Det hela trasslas till av att Gilberts italienska styvfamilj visar sig tillhöra maffian och av Moiras gåtfulla mamma, som gärna vill bidra på sitt eget lilla sätt till spelet. Det artar sig till årets bröllop…


Ord som taggar

Ord som taggar


Som homosexuell har jag i hög grad påverkats av min omgivnings sätt till att relatera till homosexualitet genom språket, vilka ord som används och hur man använder dem. Används orden på ett positivt eller negativt sätt, vad menar man med ordet bög, kan vem som helst använda ordet bög, kan jag använda mig av det och när kan jag använda mig av det? Vilka ord är kränkande och vilka är inte det, hur formar ord människors uppfattning av mig som homosexuell och hur formas jag av de ord som används och som jag själv använder mig av.

Fritt Fram är ett samarbetsprojekt som arbetar mot diskriminering på grund av sexuell läggning i arbetslivet. Fritt Fram jobbar för att skapa arbetsplatser där det är fritt fram att vara sig själv på jobbet oavsett sin sexuella läggning. Fritt Fram har tagit fram en ordlista om homosexualitet kallad: Ord som taggar vilken kan beställas kostnadsfritt på deras hemsida. Jag har valt ut några av de ord och dess förklaringar som är viltiga för mig i min identitet som homosexuell.

 

Gay

Används om både homosexuella män och kvinnor, men  man menar oftast män.

 

Homofobi

En uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller på homo- och bisexuella människor.

 

Homosexuell

Person som kan bli kär, förälskad i och/eller sexuellt attraherad av någon av sitt eget kön.

 

Komma ut

Berätta för omgivningen om sin sexuella läggning. Kommer ut gör man inte bara en gång, utan det är en pågående process. Varje gång man träffar nya människor, börjar på ett nytt jobb eller går på fest kan man behöva komma ut igen och igen.

 


Han är ju bög!

Han är ju bög!


På fritiden brukar jag föreläsa för skolungdomar om homosexualitet och har gjort så under 12-13 år i såväl Eskilstuna, Östersund som Borås. Detta gör att jag ofta blir igenkänd av skolungdomar när jag går på stan eller när jag jobbar på mitt ordinarie arbete på ICA. Oftast är detta inget problem då jag som regel erhåller stor respekt från dem jag mött under mina föreläsningar. Det händer dock att jag hamnar i ”speciella” situationer ibland. Ett av dessa hände då jag jobbade i kassan, vi hade två kassor öppna och det var tomt på kunder i min kassa när två killar kommer för att handla godis. Killen som kommer först tittar på min kassa men väljer den kassa som är upptagen av kunder vilket får den andra killen att fråga varför han inte väljer den tomma kassan som jag står i. Svaret blir då; jag kan inte ta den kassan, han är ju bög! Jag blir handfallen av kommentaren och slits mellan att agera utifrån känslan av att vara sårad, arg och ledsen eller att agera utifrån den proffsiga delen av mig som är servicemänniska uti fingerspetsarna och bara låtsas som att jag inte hört kommentaren. Jag räddas dock av killens kompis som utbrister; han ska väl inte knulla godiset! Han tar bådas godis och lägger på mitt band och ler ursäktande mot mig när jag expedierar dem och vinkar glatt hej då när de lämnar butiken.


Beautiful thing

Beautiful thing


Denna klassiker bland komma ut-filmer är en kärlekshistoria som utspelas i ett av sydöstra Londons bostadsområden. Jamie trivs inte i skolan och skolkar bl.a. för att slippa spela fotboll. Hans mamma Sandra är bekymrad över detta, men Jamie vill inte säga vad som är fel. Han bor granne med Ste som är mer omtyckt i skolan, och med Leah som har blivit relegerad. Hon får energi genom att lyssna på Mama Cass. Ste blir ofta slagen av sin pappa och storebror. En kväll när hans pappa hade slagit Ste erbjöd sig Sandra att Ste skulle få sova över - skavfötters med Jamie. Pojkarnas intresse för varandra växer... Jamie och Ste upptäcker sin verkliga sexuella läggning i en miljö och en värld som inte förstår dem. På ett humoristiskt och ömsint sätt berättar ”Beautiful Thing” om kärlek och självförståelse, med hela den engelska filmens förmåga att spegla mänskliga frågor.


1944

1944 avkriminaliserades ömsesidiga homosexuella förbindelser mellan vuxna.

Ordlistan

Sexuell läggning

 

Enligt svensk lagstiftning finns det tre sexuella läggningar; heterosexualitet och homosexualitet.

Källa: ORD som taggar, framtagen av NTG FRITT FRAM


Citat

"Det är bättre att vara hatad för något man är än att vara älskad för något man inte är"
Andé Gide, författare

Hångla mer!

Hångla mer!

Läser just nu den utmärkta boken ”Hångla mer” av Klas Hallberg. Författaren, föreläsare inom området inlärningsprocesser, menar att man måste ge sig hän och våga gå utanför de vanliga spåren om det ska hända något avgörande. Utifrån sina iakttagelser av människors vana att oftast köra på i vanliga spår vill han i sin text provocera, underhålla och påverka läsarna att inte slentrianmässigt fortsätta uppfylla den bild andra har av en, och den uppfattning man har om sig själv - kliv ur de ingångna banorna och våga lite mer. Namnet på boken, ”Hångla mer” är en metafor för att ge sig hän.

Jag har burit med mig boken och läst ur den när tillfälle givits och en dag glömde jag den på jobbet. Jag kom på detta under en promenad med hundarna då jag gick och tänkte på sådant som väckts inom mig då jag läst boken. Jag ville hämta boken med en gång då jag skulle fortsätta att läsa den, men då jag hade med mig hundarna ringde jag till jobbet och bad en medarbetare till mig att komma ut och möta mig så att jag kunde få boken. Medarbetaren som skulle komma ut och ge mig boken har svårt att hantera, och ta till sig att jag är homosexuell, men hon har väldigt stor respekt för mig som medarbetare. Det har dock varit ett flertal tillfällen då hon tagit upp sina funderingar kring min homosexualitet med mig och jag har alltid bemött henne med respekt och tålamod även om jag inombords känt frustration och irritation över hennes sätt. Detta är dock inget som jag tänker så mycket på i andra situationer.

När hon mötte mig utanför min arbetsplats kunde jag inte se att hon hade med sig boken som jag bett henne ge mig, hon bar dock på en kvällstidning. Vi bytte några ord om hur dagen varit innan hon slutligen gav mig tidningen. Då såg jag att hon lagt boken inne i tidningen. Jag såg frågande på henne och hon förklarade för mig att hon lagt boken i tidningen för att ingen skulle se den då det var ”en sån där bok”. Jag tackade för boken och gick hemåt funderandes på vad hon menade med ”en sån där bok” då jag plötsligt förstod vad hon menade. Bokens titel var ju ”Hångla mer” och hade en kille på omslaget, naturligtvis hade hon kopplat ihop detta med att jag var homosexuell och dragit slutledningen att detta var en bok om homosexualitet. Jag skrattade gott åt det hela och började fundera på fördomar, de påverkar inte bara de som utsätts för dem, utan även den som har fördomarna och utövar dem. I detta fall i synnerhet påverkade fördomarna den som hade dem. Min medarbetare hade tagit sig tiden och omaket att hitta något att gömma boken i och oroa sig för att någon skulle se boken då hon gick ut med den till mig. Vänner jag berättat detta för har reagerat olika, en del har blivit arg på min medarbetare, medan andra tyckt synd om henne som styrs så mycket av sina egna fördomar. Själv är jag stark nog i mig själv att inte ta åt mig, utan jag ser att problemet ligger hos henne, man kan dock konstatera att fördomar påverkar såväl den som har dem som den som blir utsatt för dem.Questart.com

Questart.com

Questart.com är den internationellt hyllade konstnären Steve Walkers hemsida. Steve Walker visuella språk är dramatiskt och förförande. Grunderna av ljus, skugga, färg och komposition är skickligt använda i hans observationer och tolkningar av livet. Steve Walker skapar tavlor med såväl visuella som känslomässiga intryck. Hans motiv är homosexuella män, men hans tavlor talar för hela mänskligheten.

Hans tavlor skildrar homosexuella män på ett sätt som är otroligt intimt och sensuellt utan att vara sexuellt. Bilden ”Family ties” från 1998 är en av de vackraste och mest intima skildringar jag sett av ett förhållande mellan homosexuella män.